Aktualności
Newsletter 01/06/2011
01 czerwca 2011 roku
 
Od 2012 r. rejestracja spółki z o.o. w 24 h 
Z dniem 1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 531). Najbardziej odczuwalną przez przedsiębiorców zmianą jest wprowadzenie możliwości rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 24 godziny. Nowela ma na celu przyspieszenie i uproszczenie procesu rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy dotychczasowe uniemożliwiały bezzwłoczne zarejestrowanie spółki, z związku z czym konieczne było wprowadzenie instytucji „spółki z o.o. w organizacji”, będącej tzw. ułomną osobą prawną. W celu realizacji założeń ustawy, wprowadzona została możliwość utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie wzorca umowy, udostępnianego w systemie teleinformatycznym. Rejestracja spółki nastąpi więc na podstawie wzorca, zaś ewentualne późniejsze zmiany dokonywane będą już za zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami dotychczasowymi. Z uwagi na wykorzystanie formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, zniesiony został wymóg aktu notarialnego dla spółki rejestrowanej przy wykorzystaniu wzorca umowy. Omówiony powyżej tryb ma charakter fakultatywny – podmioty zainteresowane rejestracją na obecnie obowiązujących warunkach po roku 2012 również będą miały taką możliwość.
 
Nowe Prawo prywatne międzynarodowe
W dniu 16 maja 2011 r. weszła w życie oczekiwana od kilku lat ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432). Prawo prywatne międzynarodowe to zespół norm prawnych, których zadaniem jest wskazanie właściwego systemu prawnego dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji
z zakresu prawa cywilnego (w tym rodzinnego i handlowego) oraz prawa pracy, w której występuje element obcy (transgraniczny), w zakresie nieunormowym przez prawo wspólnotowe i wiążące Polskę umowy międzynarodowe. Uprzednio obowiązująca ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. przestała odpowiadać zmieniającym się stosunkom społeczno-gospodarczym, w szczególności intensyfikacji takich zjawisk jak międzynarodowy ruch osobowy, przepływ kapitału, towarów i usług. Nowa ustawa uwzględnia wymogi związane z procesem integracji europejskiej. Wprowadzono także nowe regulacje, m.in. w zakresie stosunków między przedsiębiorcą a konsumentem, ochrony dóbr osobistych czy też prawa własności intelektualnej. Głównym celem przyświecającym twórcom omawianej regulacji prawnej było rozgraniczenie sfer działania różnych systemów prawnych w przestrzeni, sprawiedliwe
i harmonijne usuwanie kolizji między nimi przy użyciu norm kolizyjnych zapewniających przewidywalność i jednolitość rozstrzygnięć.
Treść ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo Prywatne Międzynarodowe dostępna jest na stronach Sejmu: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110800432+2011%2405%2416&type=1
 

Prawo zamówień publicznych: kopię dokumentu potwierdza ten, na kogo jest wystawiony
To podmiot, na którego zasobach polega wykonawca składający ofertę jest jedynym uprawnionym do poświadczania za zgodność kopii dokumentów, które jego dotyczą - takie stanowisko prezentuje Urząd Zamówień Publicznych. Stanowisko zaprezentowane przez Urząd Zamówień Publicznych zgodne jest z najnowszą linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej (vide: wyrok z dnia 30 września 2010 r., sygn. akt KIO 2037/10). Omawiane zagadnienie w przeszłości budziło liczne kontrowersje, również w orzecznictwie. Literalna interpretacja § 6 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów prowadzić może do konkluzji, iż uprawnionym do poświadczenia przedmiotowych dokumentów jest także wykonawca składający ofertę. W rzeczywistości jednak wykonawca taki najczęściej otrzymuje od podmiotu trzeciego wyłącznie kopię dokumentu, nie mając nawet możliwości zapoznania się z oryginałem. Z opisanych powyżej względów stanowisko Urzędu winno zasługiwać na aprobatę.
 
X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.nosowski.pl lub podmioty trzecie w celach zwią…zanych ze ś›wiadczeniem usł‚ug drogą elektroniczną…, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglą…darki. Brak zmiany ustawień„ przeglą…darki oznacza zgodę™ na to. Więcej informacji znajdą… Pań„stwo w zakł‚adce Polityka dotyczą…ca cookies

AKCEPTUJĘ