Aktualności

Newsletter 04/09/2011

01 września 2011


Ministerstwo Gospodarki: redukcja obowiązków obywateli i przedsiębiorców może przynieść miliardowe oszczędności
 
Ministerstwo Gospodarki szacuje, że ok. 3 mld zł rocznie mniej wydadzą obywatele i przedsiębiorcy w związku z uchwaloną w dniu 19 sierpnia 2011 r. przez Sejm ustawą o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (druk nr 4461).

 

Ustawa o redukcji niektórych obowiązków informacyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadza m.in.:

1. Zobowiązanie Ministra Finansów do wydawania ogólnych interpretacji podatkowych na wniosek podatników w przypadku istnienia niejednolitego stosowania przepisów przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, a nie tylko z urzędu jak dotychczas.
2. Wprowadzenie zwolnień i wyłączeń w zakresie podatku akcyzowego na węgiel i koks. Zwolniony z akcyzy byłby węgiel wykorzystywany przez gospodarstwa domowe, podmioty użyteczności publicznej oraz określone przedsiębiorstwa wykorzystujące węgiel i koks w ramach prowadzonej działalności (m.in. elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie, przemysł hutniczy i metalurgiczny oraz zakłady energochłonne).
3. Umożliwienie stosowania procedur uproszczonych z zakresu prawa celnego do wyrobów akcyzowych, co w konsekwencji skróci czas obrotu towarowego z zagranicą.
4. Likwidacja Monitora Polskiego B, w konsekwencji czego przedsiębiorcy zwolnieni zostaną z kosztownego obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w tym dzienniku (w skali roku był to koszt ok. 100 mln zł).
5. Skrócenie przechowywania – z 10 do 5 lat – kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych ZUS.
6. Skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS, co spowoduje, że przedsiębiorcy i inni płatnicy będą mogli w krótszym okresie otrzymać zwrot nadpłaconych składek.
7. Zniesienie odpowiedzialności solidarnej przedsiębiorców w ramach konsorcjum przy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.
8. Wykorzystywanie zaległego urlopu do 30 września następnego roku.
9. Zmniejszenie częstotliwości przekazywania ubezpieczonemu informacji o zapłaconych składkach do ZUS i NFZ z imiennych raportów miesięcznych. Informacje te będą przekazywane raz na rok lub, na żądanie ubezpieczonego, częściej. Obecny comiesięczny, pisemny obowiązek informowania pracowników o odprowadzonych składkach jest szczególnie uciążliwy dla średnich i dużych firm.
10. Zniesienie obowiązku podwójnego publikowania ogłoszenia wynikającego z Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Źródło: www.mg.gov.pl

 

 

Lokaty „overnight” opodatkowane jako zysk przedsiębiorstwa


Lokaty „overnight” (nocne lokaty) są rozwiązaniem dla firm, które chcą inwestować nadwyżki finansowe, zachowując jednocześnie płynność finansową. Istota lokaty „overnight” polega na tym, że pod koniec dnia roboczego środki z bieżącego konta firmy trafiają na rachunek lokaty „overnight”, a rano wracają na nie wraz z odsetkami. To pozwala na uzyskanie dodatkowych odsetek od posiadanych środków bez konieczności blokowania ich w ciągu dnia.


Jak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2011 r. (sygn. akt III SA/Wa 2843/10) dochód z odsetek z lokat „overnight” podlega opodatkowaniu w państwie siedziby oddziału zakładu jako zysk przedsiębiorstwa. Kwestią sporną w niniejszej sprawie było to, czy na gruncie regulacji polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody z tytułu tzw. lokat „overnight” są dochodami wolnymi od opodatkowania w Polsce.


Zdaniem Sądu, zawieranie umów o lokatę „overnight” jest odrębną od działalności gospodarczej dziedziną aktywności przedsiębiorcy, który kierując się racjonalnością inicjowanych stosunków prawnych także w sferach niezwiązanych ze świadczoną na co dzień sprzedażą i usługami, pragnie maksymalnie pomnożyć swój kapitał poszukując możliwości oferowanych przez podmioty świadczące usługi finansowe. Z powyższych względów, dochód z odsetek z lokat „overnight” podlega opodatkowaniu w państwie siedziby zakładu, tj. w Polsce, zgodnie z art. 7 w zw. z art. 11 ust. 5 Umowy między Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) oraz art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, jako zysk przedsiębiorstwa.


Źródło: www.nsa.gov.pl
 

 

Przedsiębiorcy nie będą karani dwa razy za to samo?


Sąd i ZUS nie będą mogły jednocześnie ukarać właściciela firm za niepłacenie składek. Taką propozycję zawiera senacki projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, który trafił do Sejmu. Projekt jest efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2010 r. (sygn. akt P 29/09). Proponowana zmiana art. 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych polega na wyłączeniu możliwości wymierzenia osobie fizycznej dodatkowej opłaty w przypadku, gdy za ten sam czyn ponosi ona odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie. Nowe przepisy będą jednak dotyczyć tylko tych samozatrudnionych, wobec których postępowanie w sprawie zaległości ubezpieczeniowych zostanie wszczęte po wejściu w życie ustawy. Obecnie, właściciel firmy może być ukarany dwa razy, jeśli nie zapłaci składek: przez ZUS, na podstawie ustawy systemowej oraz przez sąd, na podstawie Kodeksu karnego.


Źródło: www.sejm.gov.pl

 

 

 

X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.nosowski.pl lub podmioty trzecie w celach zwią…zanych ze ś›wiadczeniem usł‚ug drogą elektroniczną…, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglą…darki. Brak zmiany ustawień„ przeglą…darki oznacza zgodę™ na to. Więcej informacji znajdą… Pań„stwo w zakł‚adce Polityka dotyczą…ca cookies

AKCEPTUJĘ