Aktualności

Newsletter 07/12/2011

02 grudnia 2011 roku

 

Brak odsetek od opłaty planistycznej wniesionej po terminie

 

W ocenie Regionalnej Izba Obrachunkowej w Katowicach, praktyki niektórych gmin, polegające na naliczaniu odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowo uiszczanych należności z tytułu opłaty planistycznej, nie znajdują oparcia w przepisach obowiązującego prawa.
 
W piśmie z dnia 26 października 2011 r. (znak: WA-0250/101/11) Izba wyjaśniła, że brak jest podstaw prawnych do dokonywania w trybie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa wykładni przepisu art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm., dalej jako ustawa), gdyż nie jest to przepis prawa podatkowego.

 

Uzasadniając przytoczone stanowisko wskazano, że skoro ustawa o planowaniu i zagospodarowanie przestrzennych nie przewiduje regulacji wskazujących jak postępować, gdy zobowiązany zwleka z uiszczeniem opłaty, ani też wskazujących czy możliwe jest dochodzenie od zobowiązanego odsetek, to brak jest podstaw do zaliczenia opłaty planistycznej do kręgu należności opisanych w przepisie 2 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Z tego względu w przedmiotowych sprawach winny mieć zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, nie zaś Ordynacji podatkowej.
 
 
"Właściwy czas" dla wniosku o upadłość
 
Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 656/11), zaistnienie przesłanek do ogłoszenia upadłości w czasie, gdy członek zarządu nie miał jeszcze możliwości podjęcia takich kroków, nie oznacza, że takich kroków nie może podjąć później, już po objęciu swojej funkcji. W ocenie sądu upływ 2-tygodniowego terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, liczonego od dnia powstania stanu niewypłacalności, nie przesądza, że członkowie zarządu powołani na swoje funkcje już po upływie tego terminu, nie poniosą odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

 

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skoro organy podatkowe ustaliły, że spółka znalazła się w sytuacji niemożności zaspokajania swych wierzycieli już we wrześniu 2001 r., a więc w czasie, gdy skarżący nie pełnił jeszcze obowiązków prezesa zarządu, nie można było obciążyć go odpowiedzialnością za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości "we właściwym czasie". Z tak uzasadnionym orzeczeniem nie zgodził się organ podatkowy, zaskarżając je do NSA.

 

NSA, do którego trafiła sprawa, uznał, że WSA prezentując swój pogląd zapomniał o tym, że w przedstawionym stanie faktycznym zaistnienie przesłanek do ogłoszenia upadłości w czasie, gdy członek nie miał jeszcze wpływu na tego rodzaju kroki, nie oznacza, że takich kroków nie może podjąć później, po objęciu swojej funkcji. W konsekwencji, NSA uchylił zaskarżony wyrok WSA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.
 
 
Ogłoszono ustawę o redukcji obowiązków obywateli i przedsiębiorców
 
W dniu 28 października została opublikowana ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

 

Celem nowej regulacji jest likwidacja części barier w prawie gospodarczym oraz ograniczenie niektórych publicznoprawnych obowiązków obywateli. Ogółem ustawa wprowadziła zmiany w aż 22 aktach prawnych, w tym w szczególności w licznych przepisach podatkowych. Wśród wymienionych zmian wskazać można:
- zmiany w instytucji interpretacji przepisów prawa podatkowego - wskazanie na możliwość wydawania interpretacji z urzędu oraz na wniosek, uregulowanie trybu wydawania interpretacji na wniosek,
- zniesienie obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B,
- umożliwienie stosowania do wyrobów akcyzowych celnych procedur uproszczonych, o których mowa we Wspólnotowym Kodeksie Celnym,
- zniesienie obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B.

 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


 

X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.nosowski.pl lub podmioty trzecie w celach zwią…zanych ze ś›wiadczeniem usł‚ug drogą elektroniczną…, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglą…darki. Brak zmiany ustawień„ przeglą…darki oznacza zgodę™ na to. Więcej informacji znajdą… Pań„stwo w zakł‚adce Polityka dotyczą…ca cookies

AKCEPTUJĘ