Aktualności

Newsletter 06/11/2011

04 listopada 2011 roku

 

 

ETS: Polska skazana ws. dyrektywy o homologacji pojazdów

 

Na wniosek Komisji Europejskiej ETS skazał Polskę za niepełne wdrożenie unijnej dyrektywy z 2007 roku w sprawie homologacji ciężarówek, samochodów dostawczych i autobusów, a także za brak informacji o polskich przepisach w tym zakresie.

 

Ministerstwo Infrastruktury przewiduje, że projekt ustawy, zaakceptowany już przez stały Komitet Rady Ministrów, po przyjęciu przez rząd, będzie niezwłocznie skierowany do Sejmu po rozpoczęciu kolejnej kadencji.

 

Trybunał orzekł w czwartek, 27 października br. (sprawa C-311/10), że nie przyjmując w wyznaczonym terminie (kwiecień 2009 roku) wszystkich przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych dla wdrożenia dyrektywy oraz nie powiadamiając Komisji Europejskiej o tych przepisach, Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy prawa UE.

 

Trybunał wytknął, że w żadnym stadium postępowania poprzedzającym złożenie przez KE skargi do Luksemburga, Polska nie powiadomiła o krajowych przepisach, które wdrażają dyrektywę. Dopiero w sierpniu 2010 roku, czyli już po wniesieniu skargi, Polska formalnie zapewniła, że dyrektywa została poprawnie i w całości wdrożona do polskiego prawa.

 

Ponadto, sędziowie odrzucili argument Polski, że niektóre przepisy dyrektywy nie podlegały obowiązkowemu wdrożeniu, bowiem mają charakter dobrowolny, ściśle techniczny albo nie są skierowane do krajów członkowskich, tylko do Komisji Europejskiej lub Rady UE.

 

Trybunał przypomniał, że każdy kraj UE jest zobowiązany do przyjęcia w ramach krajowego systemu prawnego wszelkich środków "niezbędnych do zapewnienia pełnej skuteczności dyrektywy, zgodnie z celem, któremu ona służy".

 

Dyrektywa ma na celu wzrost konkurencyjności europejskiego sektora motoryzacyjnego i uproszczenie procedur homologacji. W miejsce osobnych homologacji w 27 krajach UE, wprowadza wspólnotową homologację, opartą na zasadzie pełnej harmonizacji i wzajemnego uznawania (znak EC). Chodzi o to, by producenci mogli od razu wprowadzać na cały wspólny unijny rynek ciężarówki, autobusy, autokary, samochody dostawcze albo części i podzespoły. W praktyce, państwa członkowskie mają udzielać homologacji tylko takim pojazdom, częściom, układom lub oddzielnym zespołom technicznym, które spełniają wspólnie przyjęte standardy i dzięki temu homologacja jest uznawana w całej UE.


Taki system obowiązuje już w odniesieniu do aut osobowych, motocykli i ciągników rolniczych. Nowelizacja z roku 2007 rozszerza go na pozostałe kategorie pojazdów drogowych.

 

Jak poinformował PAP, w czwartek rzecznik resortu infrastruktury Mikołaj Karpiński, ministerstwo zapoznaje się z wyrokiem w sprawie dotyczącej niepełnego wdrożenia przez Polskę przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

"Ustawa, która miała dopełnić wdrożenie przepisów ww. dyrektywy, nie zdążyła trafić do Sejmu przed końcem jego kadencji z uwagi na skomplikowaną materię przepisów, konieczny czas na konsultacje społeczne i brak opracowania przez Komisję Europejską aktualnych załączników do ww. dyrektywy. Ministerstwo Infrastruktury przewiduje, iż projekt tej ustawy, który został zaakceptowany przez stały Komitet Rady Ministrów, po przyjęciu przez Radę Ministrów, zostanie niezwłocznie skierowany do Sejmu po rozpoczęciu kolejnej kadencji Parlamentu".

 

Źródło: europarlament.pap.pl

 

 

Prezydent podpisał zmianę ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o CIT

 

Dnia 10 października Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Zmiany w usatwie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) zakłądają wprowadzenie nowych zasad nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi emitującymi wyłącznie certyfikaty inwestycyjne. Utworzenie takiego funduszu nie będzie wymagało zezwolenia KNF.

 

Zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397) mają na celu dostosowanie przepisów do zaleceń KE i polegają na objęciu zakresem zwolnień podmiotowych instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim UE.

 

Źródło: prezydent.pl

 

 

Prostsze reguły dotyczące połączeń i podziałów spółek

 

Z dniem 27 października 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1182), która upraszcza wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów spółek.

 

Nowelizacja wprowadza również dalszą liberalizację obowiązków objętych procedurami łączeniowymi i podziałowymi, jeżeli wszyscy akcjonariusze spółek uczestniczących w połączeniu lub podziale wyrażą zgodę na zwolnienie z takich wymogów. Zarazem wzmacnia się ochronę wierzycieli przez wprowadzenie wymogu sądowej ochrony tych podmiotów.

 

Ustawa przewiduje m.in. możliwość odstąpienia (w przypadku łączenia spółek) za zgodą wszystkich wspólników od obowiązków: sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie, udzielenia informacji o zmianach w zakresie aktywów i pasywów spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu a dniem powzięcia uchwały o połączeniu oraz badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.

 

Nowa regulacja przewiduje też możliwość odstąpienia od ogłoszenia planu połączenia lub planu podziału w sytuacji, gdy w określonym terminie spółka bezpłatnie udostępni plan połączenia lub podziału na swojej stronie internetowej.


Nowelizacja uumożliwia też wspólnikom uzyskiwanie odpisów szeregu dokumentów w formie elektronicznej.

 

Ustawa ma na celu wykonanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (Dz. Urz. UE L 259 z 02.10.2009, str. 14), a ściślej zmienionych postanowień dyrektyw, które są wymienione w jej tytule. Rozwiązania zawarte w dyrektywie 2009/109/WE służą m.in.: unowocześnieniu sposobów realizacji wymogów informacyjnych (publikacyjnych) spółek akcyjnych (w szczególności przez sięgnięcie do komunikacji elektronicznej), zbliżeniu zasad ujawniania projektu warunków połączenia (planu połączenia) w przypadku połączeń transgranicznych z zasadami stosowanymi w połączeniach i podziałach krajowych.

 

Źródło: lex.pl

 

X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.nosowski.pl lub podmioty trzecie w celach zwią…zanych ze ś›wiadczeniem usł‚ug drogą elektroniczną…, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglą…darki. Brak zmiany ustawień„ przeglą…darki oznacza zgodę™ na to. Więcej informacji znajdą… Pań„stwo w zakł‚adce Polityka dotyczą…ca cookies

AKCEPTUJĘ