Aktualności

Agencja Nieruchomości Rolnych nie będzie mogła odkupić gruntów, które już raz sprzedała

18 marca 2010 roku, 29 marca 2010 roku

 

Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok dotyczący kontrowersyjnego przepisu Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. 1991 Nr 107, poz. 464 z późn. zm.). Art. 29 ust. 5 wskazanej ustawy przyznawał Agencji Nieruchomości Rolnych prawo odkupu nieruchomości rolnej w ciągu pięciu lat od daty jej sprzedaży (z wyjątkiem nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych). Przepis ten, stanowiący ewidentny przykład złej legislacji, jest bardzo nieprecyzyjny, a dodatkowo krzywdzący dla właścicieli nieruchomości kupionych od Agencji – pozwala bowiem na odkup tychże nieruchomości po cenie sprzedaży powiększonej jedynie o nakłady konieczne.

 

Trybunał Konstytucyjny nie miał wątpliwości co do niekonstytucyjności przepisu (Sygn. akt K 8/08). Sędziowie Trybunału 18 marca 2010 roku uznali, iż art. 29 ust. 5 zbytnio ingeruje w sferę swobody obrotu cywilnoprawnego oraz konstytucyjnie chronione prawo własności. Zgodnie z danymi powoływanymi przez Rzeczpospolitą, Agencja skorzystała z prawa odkupu 108 razy (w tym 39 razy w 2009 roku). Wiele tych spraw trafiło do sądów, które po złożeniu wniosku przez Rzecznika Praw Obywatelskich, zawiesiły postępowania. Trybunał uznał także, iż niezgodny z Konstytucją jest brak uregulowań odnośnie rozliczeń pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a rolnikami oraz brak wymogu spełnienia jakichkolwiek przesłanek celem odkupu nieruchomości. Wyrok pozostawia jednak ustawodawcy swobodę podjęcia decyzji, czy powrócić do instytucji odkupu i należycie ją uregulować, czy też zrezygnować ze stosowania tego prawa. W tej chwili w Sejmie trwają prace nad zmianą ustawy. Przepis artykułu 29 ust. 5 stracił ważność z datą publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw, tj. dnia 29 marca 2010 r.

 

Jakie skutki będzie miał wyrok Trybunału Konstytucyjnego?

 

Sprawy, które trafiły do sądu, a zostały zawieszone i dotyczą albo wydania nieruchomości Agencji, albo złożenia przez właściciela nieruchomości oświadczenia akceptującego odkup, po publikacji wyroku powinny zostać wznowione. Sądy powinni natomiast orzekać na podstawie stanu prawnego na dzień, w którym ANR podjęła decyzję, że skorzysta z odkupu. Bywa jednak, że sędziowie orzekają w niektórych sprawach inaczej, jeżeli dojdą do wniosku, że przepis rażąco narusza Konstytucję.

 

Od dnia 29 marca 2010 r. biegnie również miesięczny termin na wznowienie postępowania administracyjnego. Zgodnie bowiem z art. 145a Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją aktu prawnego, na podstawie którego wydano decyzję, można żądać wznowienia procedury administracyjnej.

 

W sprawach, które zostały już zakończone, rolnicy będą mogli wystąpić o wznowienie postępowania w ciągu miesiąca od daty publikacji wyroku. Gdy doszło do nieodwracalnych skutków prawnych, będą mogli ubiegać się o odszkodowanie od Skarbu Państwa.


Źródło: http://www.rp.pl/artykul/4,449243.html

X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.nosowski.pl lub podmioty trzecie w celach zwią…zanych ze ś›wiadczeniem usł‚ug drogą elektroniczną…, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglą…darki. Brak zmiany ustawień„ przeglą…darki oznacza zgodę™ na to. Więcej informacji znajdą… Pań„stwo w zakł‚adce Polityka dotyczą…ca cookies

AKCEPTUJĘ