Aktualności

Newsletter 03/08/2011

01 sierpnia 2011

 

Kolejne usprawnienia w KRS

Ustawą z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 144, poz. 851) wprowadzone zostały zmiany usprawniające działanie Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd rejestrowy po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP, dokonuje z urzędu wpisu numeru NIP do rejestru - wpis nie podlega opłacie sądowej ani ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; postanowienie o wpisie nie wymaga uzasadnienia ani doręczenia. Ponadto sąd rejestrowy przesyła zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Powyższa regulacja weszła w życie z dniem 13 lipca 2011 r.

 

Ponadto przedmiotowa nowelizacja wprowadza zmiany, których celem jest:
1. usprawnienie i ułatwienie pozyskiwania dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego poprzez zapewnienie jednakowej rangi dokumentom wydawanym zarówno w postaci papierowej, jak też elektronicznej;
2. upowszechnienie bezpłatnego dostępu do rejestru, przez co rozumie się dostęp do wszystkich jego części i do wszystkich aktualnie znajdujących się w nich danych, a także możliwość samodzielnego pozyskiwania wydruków aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru, które także uzyskają moc dokumentów urzędowych;
3. umożliwienie wpisywania do rejestru adresu strony internetowej i adresu poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca takie adresy posiada.

Wyżej wymienione zmiany wchodzą z kolei w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Data publikacji: 14 lipca 2011 r.


Ustawa antyspreadowa uchwalona
Sejm przyjął nowelizację ustawy o kredycie bankowym i kredycie konsumenckim dotyczącą tzw. spreadów. Zgodnie z ustawą, kredytobiorca zadłużony w walucie obcej, np. w szwajcarskim franku, będzie mógł spłacać raty kredytu - w kasie lub przelewem - walutą bezpośrednio kupioną np. w kantorze lub innym banku, gdzie kosztuje ona mniej. Według nowych przepisów, bank nie będzie mógł żądać w takim przypadku dodatkowych opłat czy prowizji, jak również aneksów do umowy. W umowie kredytowej konieczne będzie zawarcie zapisu o wysokości spreadu, po którym bank będzie sprzedawał klientowi walutę.


Zgodnie z uchwaloną ustawą, zmiany będą odnosić się nie tylko do nowych kredytów walutowych, ale też do kredytów już zawartych, które nie zostały jeszcze całkowicie spłacone - w tej części, która pozostała do spłacenia.

Stan na dzień 29.11.2011 r.


CEIDG coraz bardziej popularna
W pierwszym tygodniu funkcjonowania systemu informatycznego na platformie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zarejestrowało się ponad tysiąc przedsiębiorców. Wszystkich wpisów w systemie na różnym poziomie przetwarzania odnotowano ponad 4600.


Wśród najczęściej rejestrowanych branż znalazły się sprzedaż detaliczna prowadzona wysyłkowo lub przez Internet, sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową oraz działalność budowlana.


Aby założyć firmę, przyszły przedsiębiorca musi wypełnić formularz zamieszczony na platformie internetowej CEIDG. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej następuje w momencie przyjęcia przez system danych z formularza. Ten z kolei zatwierdza je w ciągu 24 godzin (dnia roboczego) od wypełnienia wniosku. Dzięki CEIDG przedsiębiorca może również uzupełniać i aktualizować swoje dane. Jeżeli system podczas weryfikacji znajdzie błąd, przedsiębiorca ma obowiązek skorygować go w ciągu 7 dni roboczych.


Do rejestracji działalności gospodarczej wystarczy tylko: imię i nazwisko przedsiębiorcy, jego data urodzenia, numery: PESEL, NIP i REGON, adres zamieszkania, adres kontaktowy, e-mail oraz określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności).


Aby zawiesić działalność gospodarczą, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz w systemie CEIDG. Działalność zostaje zawieszona w momencie pojawienia się wpisu w ewidencji lub w dniu określonym we wniosku przez przedsiębiorcę. Należy jednak pamiętać, że w przypadku spółek cywilnych, wniosek o zawieszenie działalności muszą złożyć wszyscy wspólnicy.


Zawieszenie działalności gospodarczej, w przedsiębiorstwie niezatrudniającym pracowników, może trwać minimalnie 30 dni, maksymalnie 24 miesiące.

Stan z dnia 11 lipca 2011 r.


Przekształcenie przedsiębiorcy-osoby fizycznej w spółkę kapitałową
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, polegające na możliwości przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.


Główną zaletą zmian wskazanych w ustawie jest to, iż przekształcenie będzie dokonywane na zasadzie sukcesji uniwersalnej (co przewiduje projektowany art. 584² KSH), skutkiem czego spółce przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - przedsiębiorcy przekształcanego. Jednocześnie spółka przejmie zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Przepisu nie stosuje się do ulg podatkowych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.

 

Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się:
1)   sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
2)   złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
3)   powołania członków organów spółki przekształconej;
4)   zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;
5)   dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

 

 

X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.nosowski.pl lub podmioty trzecie w celach zwią…zanych ze ś›wiadczeniem usł‚ug drogą elektroniczną…, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglą…darki. Brak zmiany ustawień„ przeglą…darki oznacza zgodę™ na to. Więcej informacji znajdą… Pań„stwo w zakł‚adce Polityka dotyczą…ca cookies

AKCEPTUJĘ