Aktualności

Newsletter 05/10/2011

03 października 2011


Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nabierze rozpędu
 
Dnia 9 października 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110), której jednym z głównych celów jest przyśpieszenie i udrożnienie procesów przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.


Nowelizacja poszerza ponadto zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), a także łagodzi wzrost opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w przypadkach drastycznych zwyżek.


W celu złagodzenia skutków finansowych aktualizacji opłaty rocznej dla użytkowników wieczystych, nowelizacja wprowadza inny niż obecnie mechanizm dokonywania płatności tej opłaty przy jej aktualizacji. W przypadkach, gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższać będzie dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty będzie wnosił opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostała nadwyżka będzie rozkładana na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach, w wyniku czego opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji osiągnie wysokość wynikającą z tej aktualizacji.


Z kolei celem zmian wprowadzonych do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zmiana zakresu przedmiotowego ustawy poprzez zniesienie ograniczenia, co do rodzaju nieruchomości, które mogą być przedmiotem roszczenia o przekształcenie.


Ponadto, nowela znosi termin, do którego mogły być składane wnioski o przekształcenie (31 grudnia 2012 r.), czyniąc roszczenie o przekształcenie bezterminowym.


Nowela wykonuje także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r., sygn. akt K 9/08 (Dz. U. Nr 21, poz. 109), poprzez zniesienie obligatoryjnych bonifikat od opłat za przekształcenie nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.


W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym nowelizacją.


W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stosować się będzie przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w brzmieniu nadanym nowelizacją.


W przypadkach, w których zaistnieje konieczność wydania zarządzeń lub podjęcia uchwał uwzględniających znowelizowane przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, organ zawiesi postępowanie do czasu wydania zarządzeń lub podjęcia uchwał.

 

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

 


Przedsiębiorcy otrzymają od państwa wsparcie niebędące pomocą publiczną
 
Z dniem 27 sierpnia 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, które uwzględnia konieczność efektywnego udzielania wsparcia, w szczególności w celu dokonania nowych inwestycji przez przedsiębiorców.


Udzielanie wsparcia niebędącego pomocą publiczną będzie następowało ze środków przeznaczonych na ten cel w planie finansowym Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Na rachunku Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, utworzonego na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz, 1397 z późn. zm.), gromadzona jest część środków pochodzących z prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zakłada się, że wsparcie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną (Dz. U. Nr 174, poz. 1040) będzie mogło być udzielane, do wysokości środków przeznaczonych na ten cel, po uwzględnieniu planowanych wydatków z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, na udzielanie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców oraz przekazania środków zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji w wysokości 1/3 przychodu Funduszu na dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.


Wsparcie będzie mogło być kierowane zarówno do przedsiębiorców publicznych i prywatnych działających na rynku nie mniej niż trzy pełne lata obrotowe, bez względu na kryterium ich wielkości (mały, średni lub inny przedsiębiorca). Wymóg ten zostaje wprowadzony w celu ograniczenia ryzyka związanego z wyborem partnera inwestycyjnego (biznesowego) o małym doświadczeniu w działalności gospodarczej oraz słabej renomie rynkowej.


Wsparcie niebędące pomocą publiczną będzie udzielane przez Ministra Skarbu Państwa w formie pożyczki lub objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji.


W rozporządzeniu określono cele, na które może zostać udzielone wsparcie oraz zasady jego udzielania. W przypadku finansowania inwestycji lub celów związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przez przedsiębiorców, wprowadzono zasadę, że przedsiębiorcy będą zapewniali co najmniej 30% wartości nowej inwestycji jako wkład własny.


Wprowadzono zasadę, że decyzja o udzieleniu wsparcia podejmowana będzie przede wszystkim na podstawie wyników testu prywatnego inwestora lub analizy stwierdzającej możliwość wyłączenia stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej o pomocy publicznej na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które są sporządzane w szczególności na podstawie biznesplanu oraz z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących planowanej inwestycji lub innemu celowi, na który ma być udzielone wsparcie.


W rozporządzeniu zawarto szereg ograniczeń stanowiących m.in., że wsparcie może być udzielone wyłącznie przedsiębiorcom, którzy nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej oraz nie prowadzą działalności na rynku, na którym występują strukturalne nadwyżki zdolności produkcyjnych.


Przyjęte w rozporządzeniu kryteria udzielania wsparcia zostały dobrane w taki sposób, aby umożliwić Ministrowi Skarbu Państwa ocenę inwestycji lub innych celów na które ma zostać udzielone wsparcie w aspekcie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, jego sytuacji rynkowej oraz efektywności i perspektyw rozwoju przedsiębiorcy. Pozwoli ona na podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym projekcie. Wybrana inwestycja lub inny cel, na który ma zostać udzielone wsparcie, musi zapewnić rynkowy jej charakter, oczekiwaną stopę zwrotu oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa szeroko rozumianej konkurencji.

 

Źródło: www.msp.gov.pl
 

 

Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 
Polska i Czechy podpisały umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.


W dniu 13 września 2011 r. ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie Jan Sechter oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów RP Maciej Grabowski podpisali Umowę między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, która zastąpi Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 24 czerwca 1993 r.


Zawarcie nowej umowy z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych między oboma krajami. Umowa reguluje podstawowe zasady współpracy między organami podatkowymi oraz rozdziela prawa do opodatkowania poszczególnych kategorii dochodów. Umożliwia również rozwiązywanie sporów powstających przy interpretacji i stosowaniu jej postanowień, wymianę informacji podatkowych, jak też przeciwdziałanie uchylaniu się od opodatkowania. Podpisana umowa w pełni odpowiada aktualnej polityce podatkowej obu państw i obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce i Czechach. Wejście w życie nowej umowy będzie ważnym elementem realizacji transparentnej polityki podatkowej i wspierania konkurencyjności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w relacjach polsko-czeskich.

 

Źródło: www.mf.gov.pl

 

Inwestor musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (II OSK 967/08, LEX nr 898201)
 
Także w postępowaniu naprawczym prowadzonym w trybie przepisu art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) konieczne jest sprawdzenie przez organ nadzoru budowlanego, czy inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.


NSA rozpatrując skargę kasacyjną stwierdził, iż sprawa dotyczy robót budowlanych wykonanych przez inwestorów bez wymaganego pozwolenia na budowę, czyli z robotami, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane. Zarówno zarzuty podniesione przez organ odwoławczy, jak i inwestora, sprowadzały się do zakwestionowania stanowiska sądu I instancji, zgodnie z którym w sytuacji, gdy roboty budowlane zostały wykonane bez wymaganego pozwolenia na budowę, organ nadzoru budowlanego w postępowaniu naprawczym powinien dokonać oceny, czy inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.


NSA podkreślił, iż celem postępowania naprawczego jest przywrócenie stanu zgodnego z prawem, które nie może być rozumiane jako doprowadzenie do stanu zgodności z prawem tylko w jakimś ograniczonym zakresie. Pojęcie "stanu zgodnego z prawem" jest bowiem jedno i musi być, zgodnie z konstytucyjną zasadą równości, jednakowe dla wszystkich podmiotów. W konsekwencji, stwierdzić należy, że brak jest podstaw do zalegalizowania robót budowlanych, które przy konieczności spełnienia warunków wymaganych od inwestora pragnącego wykonać planowaną inwestycję budowlaną legalnie nie mogłyby być w ogóle rozpoczęte, a tym samym do stawiania w uprzywilejowanej pozycji inwestora, który przeprowadził roboty budowlane samowolnie, nie posiadając prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Należy uznać za prawidłowe stanowisko sądu I instancji zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 51 ustawy - Prawo budowlane, doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem, wymaga również wykazania się prawem do dysponowania tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością. Do zawartego w tym przepisie wymogu w zakresie "obowiązku wykonania określonych czynności" zaliczyć należy również wykazanie się prawem do dysponowania nieruchomością. Wbrew bowiem twierdzeniom zawartym w skardze kasacyjnej komentowany przepis, jak zasadnie wskazano w zaskarżonym wyroku sądu I instancji wymaga zinterpretowania jego treści w powiązaniu z innymi normami prawnymi określającymi wymogi, jakie powinny być spełnione, aby zalegalizowanie robot budowlanych wykonanych bez wymaganego prawem pozwolenia lub zgłoszenia było możliwe.


Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

 

X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.nosowski.pl lub podmioty trzecie w celach zwią…zanych ze ś›wiadczeniem usł‚ug drogą elektroniczną…, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglą…darki. Brak zmiany ustawień„ przeglą…darki oznacza zgodę™ na to. Więcej informacji znajdą… Pań„stwo w zakł‚adce Polityka dotyczą…ca cookies

AKCEPTUJĘ