O Kancelarii

Nosowski, Konratowski i Wspólnicy

 

Historia


Kancelaria Radców Prawnych pod firmą Nosowski, Konratowski i Wspólnicy w formie spółki komandytowej prowadzi działalność w zakresie obsługi prawnej od maja 2008 roku. Spółka kontynuuje działalność prowadzoną wcześniej przez Kancelarię Radcy Prawnego Radosława Nosowskiego oraz Kancelarię Radcy Prawnego Bartosza Konratowskiego.


Filozofia
Wizją twórców Kancelarii Nosowski, Konratowski i Wspólnicy jest stworzenie firmy prawniczej, specjalizującej się w doradztwie, którego celem ma być pomoc przedsiębiorcom w zakresie usprawnienia funkcjonowania oraz osiągnięcia wiodącej pozycji na rynku. Kancelarii udało się zrealizować szereg zakończonych sukcesem projektów, których efektem jest uznanie Klientów i nieocenione doświadczenie.
Zgodnie ze starą, rzymską paremią "Prior tempore potior iure", staramy się działać szybko i skutecznie. Natychmiastowa reakcja na problemy Klientów oraz ich wnikliwa analiza stawiają naszych Mandantów na wygranej pozycji i zwiększają pewność rozwiązania sprawy po Ich myśli. Działamy z rozwagą, lecz bez opieszałości. Rzetelnie pracujemy na sukces naszych Klientów.


Zespół
Dla Kancelarii Nosowski, Konratowski i Wspólnicy największy kapitał stanowi wiedza i doświadczenie współpracujących z nią prawników. Ich potencjał, zdolność analizy, rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych, a także elastyczność w doborze rozwiązań ściśle nakierowanych na potrzeby danego Klienta. Dzięki takiemu podejściu tworzymy zespół prawników, których potencjał i wiedza jest odpowiednio połączona i wykorzystana. Optymalnie angażujemy środki w celu uzyskania efektów, na których zależy naszym Klientom.


Nasze doświadczenia  -  kluczowe specjalizacje:


Umowy handlowe
Prawnicy Kancelarii Nosowski, Konratowski i Wspólnicy konstruują umowy handlowe w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym, prowadzą negocjacje dotyczące zawieranych umów, doradzają w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych, zabezpieczających interesy Klienta. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie konstruowania umów związanych z prowadzeniem działalności mającej na celu pozyskiwanie  energii ze źródeł odnawialnych (elektrownie wiatrowe, biogazownie, recycling).


M & A
Prawnicy naszej Kancelarii zajmują się obsługą przedsiębiorców, zakładając spółki, oddziały, przedstawicielstwa, fundacje, spółdzielnie i stowarzyszenia. Uczestniczymy w procesach łączenia, podziału i przekształcania spółek, jak również ich likwidacji. Sporządzany analizy prawne – due diligence, zwłaszcza w związku z umowami inwestycyjnymi i przejęciami spółek przez zagranicznych inwestorów.
Kancelaria Nosowski, Konratowski i Wspólnicy uczestniczyła także w pracach grupy roboczej ekspertów prawnych w ramach VI programu ramowego, analizując ład korporacyjny jednej z organizacji powstałych w wyniku realizacji projektu zainicjowanego w ramach sieci doskonałości.  Prawnicy Kancelarii reprezentują także Klientów na zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy. 


Prawo własności intelektualnej
Znajomość prawa autorskiego, prawa przemysłowego oraz prawa własności intelektualnej pozwala nam zajmować się doradztwem strategicznym w zakresie tychże zagadnień prawnych, rozwiązując problemy specyficzne dla charakteru ich działalności.


Prawo upadłościowe i naprawcze
W naszej ofercie znajduje się również doradztwo w sprawach związanych z reorganizacją, restrukturyzacją i likwidacją przedsiębiorstw. W sytuacji pojawienia się u naszych klientów niezadowalających wyników finansowych proponujemy działania naprawcze. Sporządzamy analizy kondycji finansowej przedsiębiorstw, projekty programów naprawczych, propozycje restrukturyzacyjne, prowadzimy procedury układowe i naprawcze.


Prawo pracy
W zakresie prawa pracy dokonujemy weryfikacji dokumentacji pracowniczej oraz regulacji zbiorowych takich jak regulaminy, zasady etyki, plany emerytalne. Wspieramy naszych klientów w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz innych procesach inicjowanych przez reprezentację pracowniczą. Wspomagamy procesy przejęcia personelu, restrukturyzacji i reintegracji zespołów pracowniczych. Zajmujemy się również kwestią bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawnymi aspektami organizacji produkcji, w tym rozliczania czasu pracy. Nadto doradzamy w trudnych momentach rozwiązania umowy o pracę. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach pracowniczych przed sądami pracy wszystkich instancji.


Obrót nieruchomościami
Obok prawa spółek handlowych, istotną cześć czynności realizowanych przez Kancelarię stanowią przedsięwzięcia z zakresu obrotu nieruchomościami. Oznacza to przede wszystkim doradztwo prawne w związku z nabywaniem, zbywaniem  i zagospodarowywaniem nieruchomości. Przeprowadzamy analizy prawne nieruchomości w celu ustalenia ich stanu prawnego, opracowujemy modele transakcji mających za przedmiot nieruchomości, uwzględniając także ich aspekty finansowe i podatkowe, reprezentując strony w negocjacjach, przygotowując projekty umów i innych dokumentów, prowadząc postępowania administracyjne, w tym dotyczące zezwoleń dla cudzoziemców na nabycie nieruchomości oraz reprezentując klientów w postępowaniach o wpisy w księgach wieczystych.
 
Globalizacja a nowe podejście do obsługi prawnej.

Nosowski, Konratowski i Wspólnicy  obsługuje wielu Klientów zagranicznych oraz podmioty polskie prowadzące działalność gospodarczą za granicą. Wymaga to od naszych specjalistów stałego poszerzania wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego, prawa europejskiego, a także stałego utrzymywania kontaktu z zagranicznymi kancelariami prawnymi.

By zaspakajać potrzeby klientów spoza Polski bądź kooperujących na rynku międzynarodowym, współpracownicy Kancelarii świadczą pomoc prawną w języku angielskim i niemieckim.

 

X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.nosowski.pl lub podmioty trzecie w celach zwią…zanych ze ś›wiadczeniem usł‚ug drogą elektroniczną…, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglą…darki. Brak zmiany ustawień„ przeglą…darki oznacza zgodę™ na to. Więcej informacji znajdą… Pań„stwo w zakł‚adce Polityka dotyczą…ca cookies

AKCEPTUJĘ