Honorarium

Kancelaria Nosowski, Konratowski i Wspólnicy proponuje swoim Klientom wybór wygodnego dla konkretnego Klienta sposobu rozliczania czasu pracy, dbając o jego dopasowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości naszych Mandantów. Do rejestracji wszelkich wykonywanych na rzecz Klientów czynności merytorycznych i administracyjnych wykorzystujemy profesjonalny program informatyczny, który umożliwia rzetelne i przejrzyste rozliczenie czasu pracy. Rozumiemy Państwa wymogi w zakresie transparentności finansowej w kontaktach z nami, dlatego stosujemy klarowny system rozliczeń, zapewniając poszanowanie Państwa pieniędzy i czasu.

Propozycje rozliczeń dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów i charakteru zlecanych spraw, oferując jeden z poniższych systemów:

 

1. System godzinowy
W systemie godzinowym ustalamy z Klientem stawkę wynagrodzenia Kancelarii za godzinę efektywnej pracy, tzn. pracy poświęconej wyłącznie na czynności merytoryczne. Z każdą fakturą przedstawiamy naszym Klientom zestawienie wszelkich czynności wykonanych na ich rzecz wraz z precyzyjnym opisem, datą i czasem ich wykonania.

W przypadku, gdy nakłady pracy są przewidywalne, możliwe jest ustalenie w drodze negocjacji z Klientem maksymalnej liczby godzin potrzebnej na wykonanie zlecenia. Jest to rozwiązanie niezwykle korzystne dla Klienta, gdyż w takim przypadku to Kancelaria ponosi ryzyko przekroczenia zakreślonego limitu, natomiast nasz Mandant może z góry zakreślić maksymalny budżet potrzebny na wynagrodzenie Kancelarii. Jeżeli poświęcony czas pracy okaże się niższy od ustalonego pułapu, wynagrodzenie będzie adekwatne do przepracowanej liczby godzin, zgodnie z zestawieniem czynności.

 

2. System ryczałtowy
System ryczałtowy jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku świadczenia stałej obsługi prawnej na rzecz konkretnego Klienta. W zależności od przewidywanego zapotrzebowania na usługi prawne w skali miesiąca, proponujemy odpowiednią liczbę godzin i ustalamy z naszym Klientem stawkę miesięczną. W ramach ustalonej liczby godzin nasz Mandant może liczyć na pełną dyspozycyjność Kancelarii w zakresie konsultacji bezpośrednich, telefonicznych, sporządzania pism czy innych potrzebnych usług prawnych. W przypadku przekroczenia ustalonego miesięcznego limitu godzin, informujemy o tym klienta i na jego życzenie świadczymy ponadlimitowe usługi według ustalonej stawki godzinowej. Korzystając z systemu ryczałtowego, nasi Mandanci mogą liczyć na obniżone stawki oraz korzystne upusty.

 

3. Zastępstwo procesowe
Kancelaria oferuje również  świadczenie pomocy prawnej polegającej na reprezentowaniu naszych Mandantów we wszelkich postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, komornikami sądowymi czy organami administracji publicznej. Koszty zastępstwa procesowego ustalane są według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002, Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.).
Powyższe czynności dokonywane są na podstawie udzielonego radcy prawnemu pełnomocnictwa ogólnego – do występowania w imieniu i na rzecz Mandanta we wszelkich postępowaniach sądowych i administracyjnych – bądź na podstawie pełnomocnictwa szczególnego – do reprezentacji w konkretnej sprawie. Możliwe jest również udzielenie pełnomocnictwa rodzajowego.

 

4. Windykacja pozasądowa (inkasso)
W przypadku windykacji pozasądowej stosujemy prowizyjny system wynagradzania według stawki ustalonej indywidualnie z Klientem. Dzięki temu nasi Mandanci w zasadzie nie ponoszą kosztów obsługi windykacyjnej niewypłacalnych dłużników.

                                                                           

X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.nosowski.pl lub podmioty trzecie w celach zwią…zanych ze ś›wiadczeniem usł‚ug drogą elektroniczną…, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglą…darki. Brak zmiany ustawień„ przeglą…darki oznacza zgodę™ na to. Więcej informacji znajdą… Pań„stwo w zakł‚adce Polityka dotyczą…ca cookies

AKCEPTUJĘ